Po operácii

Po operácii prechádza implantát dvoma fázami, najskôr fázou vhojovania. Až po úplnom vhojení možno pre implantát charakterizovať druhú fázu.

1. Fáza primárnej stability implantátu

Začína vsadením implantátu do kosti. Vyjadruje sa a meria sa krútivým momentom vyjadreným vo fyzikálnej veličine N/cm. Je priamo závislá od niekoľkých premenných a to: celkové množstvo kosti v mieste implantácie (šírka-výška), kvalita kosti (hustota, kostné defekty), tvar implantátu (dĺžka-šírka, štruktúra závitov) a spôsob preparácie kosti.

2. Fáza sekundárnej stability implantátu

Túto fázu možno pozorovať po kompletnom vhojení implantátu do kosti. Jej sledovanie má skôr vedecký význam. Ak však nastanú akékoľvek problémy s daným implantátom, je informácia o jeho aktuálnej stabilite veľmi dôležitá a na jej základe rozhoduje implantológ o ďalšom ošetrení pacienta.

Systém kontrolných prehliadok

Po operácii musí pacient dodržiavať systém kontrolných prehliadok, ktorý je však individuálny pre každého pacienta.
Pre zrozumiteľnosť a prehľadnosť možno systém kontrolných prehliadok zadefinovať do niekoľko skupín.

A. Pri nahradení jedného zuba implantátom

Prvou kontrolnou prehliadkou je kontrola dentálnej hygieny jeden deň pred zákrokom. Tu sa však predpokladá dôkladná dovtedajšia starostlivosť pacienta o chrup. Ďalšia kontrola hygieny dutiny ústnej nasleduje týždeň po zavedení implantátu. Pacient je inštruovaný o zásadách hygieny v oblasti implantátu. Je mu odporučená klasická ultra mäkká kefka, jednozväzková kefka a v prípade nasadenia dočasnej korunky aj medzizubná kefka.

Po nasadení trvalej korunky nasleduje kontrola, na ktorej dostane pacient inštruktáž a zubný lekár mu poradí vhodnú medzizubnú kefku a zubnú niť. Po dvoch týždňoch od nasadenia trvalej korunky absolvuje pacient kontrolu, na ktorej zubný lekár overí jeho schopnosť zvládať techniku starostlivosti o implantát. Ďalšia kontrola prebehne po troch mesiacoch. Ak sa
u pacienta nevyskytnú žiadne komplikácie, chodí na kontroly každých 6 mesiacov.

B. Pri mostíkoch na väčšom počte implantátov

Prvá kontrola prebehne týždeň po implantácii a nasadení dočasného mostíka. Zubný lekár na nej skontroluje hygienu. V rámci tejto kontroly prebehne aj nácvik hygienických návykov, kedy je pacient poučený o používaní ultra mäkkej zubnej kefky, medzizubnej kefky, zubnej nite a aplikácii výplachov ústnej dutiny 0,2% roztokom chlorhexidín digluconátu. Tieto výplachy by mali trvať približne dva týždne.

Ďalšia kontrola nasleduje jeden až dva týždne po nasadení trvalého mostíka. Pacient je nanovo oboznámený s podmienkami dodržiavania ústnej hygieny, v tomto momente je mu odporučené ešte aj používanie jednozväzkovej zubnej kefky a ústnej sprchy.

Pri tomto type implantácie prebiehajú ďalšie kontroly každé tri mesiace. Lekár vždy skontroluje hygienu. Ak pacient všetko dodržiava a má perfektnú čistotu ústnej dutiny, všetko je v poriadku. Ak však lekár zistí znečistenie mostíka a implantátov, mostík sa sníme, dôkladne vyčistí a spätne sa aplikuje na implantáty.

C. Pre parodontologických pacientov

Hneď po implantácii prebehne inštruktáž pacienta ohľadne hygieny a čistenia a pacientovi sa vysvetlí využitie jednozväzkovej zubnej kefky, medzizubnej kefky a zubnej nite. Tiež je mu odporučená ústna sprcha. V individuálnych prípadoch sa odporúčajú špeciálne pomocné chemické látky, ktoré pozitívne ovplyvňujú ústne zdravie a napomáhajú udržiavať bezzápalový stav v okolí implantátov, prípadne vlastných zubov.

Ďalšie kontroly prebiehajú každé tri mesiace. Ich súčasťou je kontrola stavu závesného aparátu zuba (parodontu) ako aj okolia každého jedného implantátu. Vždy keď je to potrebné, vykoná sa pacientovi subgingivinálne (podďasnové) čistenie, pri ktorom sa využívajú špeciálne nástroje (kyrety).