Postupy a možnosti

Kategórie implantologických zákrokov podľa časového hľadiska

Navštíviť ambulanciu zubného implantológa môže pacient kedykoľvek. Nie vždy sa dá však zákrok vykonať hneď po schválení implantologickej liečby. Zvyčajne mu totiž predchádza niekoľko vyšetrení a iných predoperačných zákrokov. Obdobie, kedy možno implantovať sa teda nedá úplne zovšeobecniť.

A. Štandardná implantácia do zahojenej kosti

Jedná sa o implantáciu, kedy sa implantuje už do zahojenej kosti. Časové obdobie, ktoré zväčša uplynie od času odstránenia zuba až po obdobie, kedy už považujeme kosť za plne zhojenú, je okolo 12-15 mesiacov. Vo väčšine prípadov však takýmto implantologickým pacientom chýba zub oveľa dlhšie obdobie, pretože nemajú implantologickú liečbu pri strate zuba plánovanú. Tento prístup však nie je najracionálnejší. Pre pacienta je totiž oveľa vhodnejšie naplánovať extrakciu zuba a súčasne s tým začať plánovať aj jeho nahradenie. U niektorých pacientov dokonca možno odstránený zub nahradiť implantátom okamžite. Plánovanou liečbou sa dosahujú oveľa lepšie výsledky, pretože extrakciou zubov sa zamedzí poškodeniu kosti následkom zápalu z postihnutých zubov. Rovnako sa takto predíde aj atrofii kosti (zmenšeniu objemu), ktorá je prirodzeným následkom po strate zuba.

B. Okamžitá poextrakčná implantácia

V súčasnosti je už zubná implantológia natoľko rozvinutá, že dovoľuje implantovať hneď po odstránení zuba. Jedinou podmienkou je vhodná anatomická štruktúra kosti a mäkkých tkanív daného pacienta. Tento spôsob implantácie má niekoľko výhod:

a. všetky chirurgické zákroky absolvuje pacient v jeden deň (extrakcia – prípadná náhrada kosti – implantácia – náhrada korunky zuba)
b. zachová sa vlastná štruktúra prirodzene tvarovaného ďasna (medzi novou korunkou a ďasnom sa zachová rovnako estetický prechod ako pri vlastnom zube)
c. pacient nemá bezzubé obdobie (je zachovaná estetická i funkčná stránka chrupu). Toto platí v prípade, ak sa po implantácii zrealizuje okamžitá rekonštrukcia korunky.

C. Odložená poextrakčná implantácia

Tento postup sa využíva najmä vtedy, ak je nevyhnutné, aby sa rana po extrakcii zuba pred implantáciou čiastočne zahojila, prípadne sa čaká na zahojenie zápalového ložiska po chorom zube. Čas na čiastočné zhojenie je však oveľa kratší, ako obdobie potrebné na úplné zhojenie kosti, resp. ďasna. K takýmto prípadom sa pristupuje prísne individuálne a implantológ sa musí prispôsobiť konkrétnym podmienkam v mieste plánovanej implantácie.

D. Strategická extrakcia

Týmto výrazom označujeme v implantológii veľmi zodpovedné zvažovanie komplexného pohľadu na liečbu a rekonštrukciu chrupu. Predpokladom je schopnosť a ochota ošetrujúceho zubného lekára komplexne a perspektívne zhodnotiť prebiehajúce patologické stavy na zuboch a ich závesnom aparáte. Cieľom je maximalizovať pozitívne možnosti využitia okamžitých poextrakčných implantácii s okamžitými rekonštrukciami. Takýto prístup je vysoko zodpovedný a dokáže zabrániť ďalším zbytočným deštrukciám kosti a ďasna u pacientov. Možno tak využiť všetky zachované tkanivá – kosti a ďasná – na prospech pacienta a jeho zdravia.

Kategórie implantologických zákrokov podľa funkcionality

Jednotlivé zákroky sa líšia najmä množstvom implantátov a funkciou, ktorú má daný implantát spĺňať.

A. Zavedenie jednotlivého (samostatného) implantátu

Jednotlivo sa implantáty zavádzajú v prípadoch, ak chýba pacientovi iba jeden zub, prípadne má plánovanú jeho extrakciu. Po dôkladnom vyšetrení a naplánovaní sa prevedie štandardná implantácia do miesta chýbajúceho zuba alebo okamžitá poextrakčná implantácia v prípade, ak zub, ktorý plánujeme nahradiť, je ešte v kosti. Ak to anatómia dovolí a dosiahne sa dostatočná primárna stabilita implantátu, zvažuje sa okamžitá protetická rekonštrukcia dočasnou korunkou. Trvalá kovokeramická, výnimočne celokeramická, korunka sa vyrába a aplikuje po zhojení okolitých tkanív. To býva v priemere o 6 až 10 týždňov od implantácie.

B. Zavedenie viacerých implantátov

V prípadoch, kedy pacientovi chýbajú viaceré zuby alebo viaceré zuby sú navrhnuté na odstránenie, sa po podrobnom vyšetrení zavedie v deň operácie presne určený počet implantátov do naplánovaných miest. U pacientov, u ktorých sa predpokladajú po plánovej extrakcii zubov vhodné anatomické pomery, možno vykonať aj okamžitú poextrakčnú implantáciu. V prípade okamžitej rekonštrukcie dočasnou protetickou náhradou sa rozhoduje preimplantačne a pacient je vždy dopredu oboznámený s postupom a tento je s ním dohodnutý.

C. Zavedenie implantátov pre bezzubú čeľusť alebo sánku s cieľom ich kompletnej rekonštrukcie

Ak pacient pre parodontitídu alebo iné ochorenie zubov príde o všetky zuby čeľuste alebo sánky, je možné pristúpiť ku kompletnej rekonštrukcii chrupu pomocou implantátov. Počet použitých implantátov závisí od stavu kosti, anatomických pomerov, vzájomného vzťahu čeľuste a sánky, ako aj funkčnosti žuvacieho a svalového aparátu konkrétneho pacienta.
V stanovený deň sa pacientovi vsadí daný počet implantátov.

D. Zavedenie implantátov pri plánovanej extrakcii všetkých zubov čeľuste alebo sánky

(pri ťažkých generalizovaných neliečiteľných parodontitídach alebo pri chrupe nerekonštruovateľnom inými dostupnými metódami)

Po extrakcii zubov sa v týchto prípadoch, ak sa dosiahne primárna stabilita istého počtu nutne potrebných implantátov, vyrába okamžite dočasná fixná podmienečne snímateľná náhrada. V prípadoch, kde nie je možné túto techniku použiť pre nevhodné anatomické pomery (ťažká deštrukcia kosti následkom zápalových procesov v okolí zubov), bude mať pacient k dispozícii aspoň snímateľnú totálnu protézu (náhradu).

Po období hojenia sa vyrobí kovoživicový, kovokeramický alebo čisto keramický fixný podmienečne snímateľný mostík. Pre pacienta ako aj pre jeho okolie bude tento nový mostík plne funkčne a esteticky nahrádzať vlastný chrup. No má ešte aj množstvo ďalších výhod ako napr. dokonalá funkčnosť a dlhodobá spoľahlivosť.

E. Brånemarkov most

Brånemarkov most je špeciálne implantologicko-protetické riešenie pomenované po „otcovi” implantológie švédskom profesorovi Per Ingvar Brånemarkovi. Je to jedinečná modalita určená iba pre sánku. Implantológ zavedie pacientovi 5 implantátov do prednej oblasti sánky a hneď po zákroku vezme implantologický protetik pacientovi odtlačky na dočasnú fixnú skrutkovanú podmienečne snímateľnú protézu. Táto protéza je vyrobená a nasadená pacientovi v deň zákroku, prípadne najneskôr do 48 hodín. Keď sa ďasno po zákroku zahojí, pristúpi sa k zhotoveniu a aplikácii trvalej fixnej skrutkovanej podmienečne snímateľnej protézy, ktorá sa v prípade potreby môže kedykoľvek bez akéhokoľvek zaťaženia pre pacienta odskrutkovať, vykonajú sa potrebné úkony a protéza sa opäť fixne priskrutkuje na vhojené implantáty.

Jedinečnosť Brånemarkovho mosta spočíva však najmä v tom, že napriek tomu, že na zavedenie implantátov sa využíva iba predná časť sánky, v miestach medzi prvými črenovými zubami, dokáže vďaka špeciálnej konštrukcii plne funkčne ako aj esteticky nahradiť všetky zuby. Táto liečebná modalita patrí jednoznačne medzi najefektívnejšie a pacienta najmenej zaťažujúce komplexné rekonštrukčné riešenia. Pomer ceny a výkonu (funkčnosť a estetika) je pri tomto riešení bezkonkurečne najlepší.

Približne 80% ľudí, ktorým funkčne nevadí nosenie hornej totálne snímateľnej náhrady si na ňu zvykne a veľmi dobre ju dokáže používať. V sánke je to oveľa horšie pre špecifické anatomické pomery. Väčšina ľudí, ktorá má v sánke totálnu snímateľnú protézu si na ňu buď nevie zvyknúť alebo im slúži mimoriadne obmedzene. Pretože rekonštrukcia všetkých zubov čeľuste je výrazne zložitejšia pre pacienta a tým pádom drahšia, je kombinácia hornej totálnej snímateľnej náhrady a Brånemarkovho mostu v sánke komplexným riešením pre širokú vrstvu pacientov, ktorí sú úplne bezzubí.

F. Zavedenie implantátov pre podporu stability zubnej protézy

Bežnú snímateľnú zubnú protézu možno nosiť s podporou implantátov, ktoré jej zabezpečia lepšiu fixáciu. Protéza sa prichytáva na jednotlivé implantáty pomocou špeciálneho systému zásuvných spojov nasadzovaných na vrchnú časť implantátov. Počet potrebných implantátov závisí od stavu kosti čeľuste či sánky pacienta. Výhodou tohto implantologického zákroku je, že
v niektorých prípadoch sa dá využiť i úprava existujúcej zubnej protézy. V deň operácie sa pacientovi vsadia implantáty a pacient môže dočasne nosiť upravenú snímateľnú protézu. Po vhojení implantátov sa na ich vrchnú časť nasadia individuálne navrhnuté zásuvné spoje a protéza sa na ne pripevní. Takýto zákrok zabezpečí pacientovi lepší komfort hlavne vo fixácii, keďže snímateľná protéza sa mu už nebude skĺzavať.

Takýto spôsob ošetrenia však nie je až taký výhodný, ako by sa zdalo. Vyžaduje si totiž náročnejšiu údržbu a preto môžu vznikať pri jeho aplikácii rozličné problémy a komplikácie. Protézu je potrebné vo väčšine prípadov opakovane v určitých intervaloch upravovať a vymieňať vložky v zásuvných spojoch z čoho vyplývajú ďalšie možné finančné náklady. Z tohto dôvodu preferujú skúsení zubní implantológovia skôr fixné riešenia na implantátoch.

Kategórie implantologických zákrokov podľa možnosti funkčného zaťaženia implantátu

A. Okamžitá rekonštrukcia korunky na implantáte bez funkčného zaťaženia (okamžitá provizionalizácia)

Vykonáva sa okamžite, resp. do max 48 hodín po implantácii. Jej cieľom je skrátenie bezzubého obdobia u pacienta. Zároveň však nasadením dočasnej korunky dosiahne implantológ modelovanie hojaceho sa ďasna. Ďasno má potom pred nasadením trvalej korunky lepšiu stabilitu a aj jeho estetická stránka je oveľa krajšia. Postup okamžitej provizionalizácie sa využíva najmä v prípadoch, kedy sa jedná o implantologické zákroky vo viditeľných oblastiach chrupu.

B. Okamžité funkčné zaťaženie implantátov fixnou dočasnou podmienečne snímateľnou protetickou náhradou

Táto metóda sa v implantologickej protetike považuje za veľmi pokrokovú a terapeuticky veľmi dôležitú. Spočíva v tom, že pri určitom počte implantátov a dosiahnutí dostatočnej poimplantačnej primárnej stability týchto implantátov je možné ich vzájomne zadlahovať dočasnou fixnou skrutkovanou protetickou náhradou a tým umožniť pacientovi okamžite po zákroku využívať funkcie nahradených zubov. Tento spôsob ošetrenia má niekoľko výhod:

1. lepšie vhojovanie implantátov do kosti (kosť alveolárneho výbežku sa správa oveľa fyziologickejšie, ak spĺňa svoju funkciu)
2. minimalizácia počtu chirurgických zákrokov
3. žiadne bezzubé obdobie pre pacienta
4. lepšie pooperačné hojenie (operačná rana je z veľkej časti krytá nepohyblivou dočasnou fixnou protetickou náhradou)

Tento liečebný postup však patrí do rúk iba špecialistom s adekvátnou praxou. V rukách menej skúsených zubných implantológov by totiž mohlo dôjsť u pacienta k vážnemu zlyhaniu implantátov.

Alternatívne postupy implantologických zákrokov

A. Bezlaloková implantácia (Flapless implantácia)

Je originálny spôsob zavádzania implantátov. Neodklápa sa pri nej ani ďasno, ani okostica pod ním. Pomocou špeciálnych kruhových nožov sa vyreže presný kruh sliznice, následne sa predvŕta presná diera do kosti a zavedie sa implantát. Táto metóda má však niekoľko nevýhod, ako napríklad nemožnosť kontrolovať jej priebeh zrakom, môže nastať väčšie krvácanie, môžu byť poškodené niektoré dôležité anatomické útvary v dutine ústnej a taktiež pri tomto postupe nemožno súčasne so zákrokom vykonať navýšenie kosti.

Na druhej strane možno postup bezlalokovej implantácie využiť často aj pri okamžitej poextrakčnej implantácii. Vtedy sa hneď po odstránení postihnutého zuba do extrakčnej rany zavedie zubný implantát, čím sa plne zachová pôvodná kontúra vlastného ďasna. Toto je vynikajúci predpoklad pre červeno-bielu estetiku.

B. Spájanie skrutkového implantátu s vlastným zubom

K tomuto alternatívnemu prístupu v implantológii by mal implantológ pristupovať veľmi opatrne. Nakoniec, aj jej využitie v praxi je veľmi ojedinelé a výnimočné. Pri takomto spojení totiž vzniká problém v rozdielnej pohyblivosti vlastného zubu a implantátu. Keďže vlastný zub je uchytený v závesnom aparáte, má oveľa väčšiu pohyblivosť ako implantát, ktorý je napevno vsadený do kosti. Tento nepomer môže spôsobiť veľké komplikácie. Môže dôjsť napríklad k zlyhaniu implantátu alebo zuba, prípadne k zlomeniu protetickej náhrady.