Ukážky zákrokov

 • Rekonštrukcia chrupu postihnutého ťažkou parodontitídou

  64-ročná bývalá zdravotná sestra. Do našej praxe prišla s požiadavkou na riešenie jej parodontologicky zlyhávajúceho chrupu. Napriek faktu, že mala v ústach väčšiu časť svojich vlastných zubov, bola si z veľkej časti vedomá vážneho stavu v svojej dutine ústnej.

  Po dôkladnej diagnosticko-liečebnej predpríprave sme pristúpili ku komplexnej rekonštrukcii a rehabilitácii chrupu pacientky. Ako vzdelaný zdravotník si okrem iného bola plne vedomá akým závažným spôsobom môže ťažká parodontitída a mŕtve zuby negatívne ovplyvňovať jej celkový zdravotný stav. O to ľahšie sa zmierila s radikálnym riešením stavu.

  V tomto prípade boli zuby v čeľusti nahradené pomocou ôsmich implantátov. Vzhľadom na nedostatok kosti v čeľusti sme pri jednom implantologickom zákroku navýšili kosť v oboch čeľustných dutinách prostredníctvom zákroku sinus lifting (viď obrázok röntgenu po zavedení implantátov) a súčasne zaviedli implantáty. Do sánky bolo zaimplantovaných päť jednodobých implantátov.

  Ako definitívne ošetrenie bol v sánke zhotovený Brånemarkov most a v čeľusti fixná kovoživicová definitívna zubná náhrada typu full arch (náhrada všetkých zubov). Po predošlom dlhom období diskomfortu, ktorý už pacientka mala pri svojich vlastných zuboch, veľmi ocenila bezproblémový výsledok, ktorý jej daný druh ošetrenia priniesol.

 • Komplexná rekonštrukcia chrupu s krátkym adaptačným časom

  58-ročný pacient s kompletne defektným chrupom.

  V rámci dvoch implantologických zákrokov sme pacientovi nahradili všetky zuby v čeľusti ôsmimi a v sánke šiestimi implantátmi. Pacient nemal žiadne bezzubé obdobie, pretože následne po implantácii, v čeľusti, resp. v sánke, boli okamžite vyrobené dočasné fixné zubné náhrady.

  Na záver liečby sa celý chrup naraz zrekonštruoval a dočasné náhrady sa vymenili za fixné definitívne vysokofunkčné a estetické zubné protézy. Pacient je zaradení do dlhodobej stabilizačnej hygienickej fázy. Pocit vlastných zubov bolo to, čo si pacient najviac prial na začiatku liečby. O to viac bol príjemne prekvapený, keď po krátkom adaptačnom čase mohol skonštatovať, že sa mu táto predstava splnila.

 • Ošetrenie pacienta s dlhodobo zanedbanou starostlivosťou o chrup


  54-ročný pacient. Mal dlhodobo zanedbaný chrup. Pacient sa rozhodol, že svoje celoživotné problémy vyrieši a zásadne zmení svoj postoj ku svojmu ústnemu zdraviu.

  Jeho zvyškový vysoko deštruovaný chrup sme museli odstrániť. V čeľusti sme ho nahradili ôsmimi implantátmi a v sánke šiestimi. Na tieto implantáty boli vyrobené postupnými krokmi kovokeramické fixné zubné náhrady, ktoré pacientovi nahradili v čeľusti aj v sánke všetky zuby.

  Pacient absolvoval podrobnú inštruktáž o starostlivosti o ústnu hygienu. Bolo mu odporučené pridať
  ku štandardnému hygienickému režimu ústnu sprchu so špeciálnymi dezinfekčnými roztokmi. Takáto starostlivosť výraznou mierou prispieva k udržaniu bezzápalového stavu v dutine ústnej, čo je jeden zo základných predpokladov dlhodobej funkčnej a estetickej stability takto rekonštruovaného chrupu.

 • Okamžitá poextrakčná implantácia s okamžitým funkčným zaťažením implantátov


  61-ročná pacientka. Pacientka mala defektný chrup a mimoriadne závažne deštruovanú kosť sánky - ako následok dlhodobého nekorektného ponechania neošetrených mŕtvych zubov na pôvodnom mieste (záchrana zubov „za každú cenu”). Bola k nám odporučená na komplexné riešenie stavu.

  Po dôkladnom diagnosticko-liečebnom posúdení sme pristúpili k ošetreniu. Na jednom sedení sme odstránili zvyškový deštruovaný parodontologicky zlyhaný chrup. Dôsledne sme ošetrili zničenú kosť postihnutú zápalovými procesmi. Zaimplantovali sme šesť jednodobých implantátov. Po ošetrení rany sa sňali odtlačky a vyrobila sa fixná dočasná zubná protéza (viď obrázok pri otvorených ústach).Táto sa po nutnom čase hojenia (6-8 týždňov) vymenila za fixnú definitívnu zubnú protézu, ktorá bude dlhodobo plne funkčne ako aj esteticky rehabilitovať pacientku. Pacientka bude mať po dlhom čase pocit vlastných zubov.

  Zároveň bol vyriešený stav zubov aj v čeľusti pacientky. Extrahovali sme všetky zlyhané zuby a ihneď sme ich nahradili nasadenou totálnou snímateľnou zubnou náhradou. V prípade, že by sa pacientka v budúcnosti rozhodla pre fixné riešenie aj v čeľusti, budeme jej vedieť vyhovieť.

 • Využitie dvoch kovokeramických koruniek pri rekonštrukcii črenových zubov


  27-ročná pacientka. Po extrakciách oboch črenových zubov v čeľusti vpravo bola do našej ambulancie odporučená na doriešenie stavu.

  Po zaimplantovaní dvoch implantátov v polohe pôvodných zubov a nevyhnutnom čase hojenia (6-8 týždňov) sa pristúpilo k rekonštrukcii chrupu. Na nadstavby pripevnené skrutkou na telo implantátu sme fixne nacementovali dve samostatné kovokeramické estetické korunky.

 • Využitie implantologickej liečby u pacienta s komplikovane poškodeným chrupom


  46-ročný pacient. Mal kombinovane poškodený chrup (lokalizovaná ťažká parodontitída, viaceré zlyhané ošetrenia mŕtvych zubov s nálezmi na koreňoch, s deštrukciou tvrdých zubných tkanív pod úrovňou kosti alveolárneho výbežku) a dlhodobo pre pacienta nepríjemnými problémami so zubami, ktoré sa opakovali napriek dlhodobému ošetrovaniu u pôvodného zubného lekára.

  Po dôkladnom diagnosticko-liečebnom posúdení sme pristúpili k rýchlemu a efektívnemu riešeniu problémov najprv v sánke. Na jednom sedení počas jedného dňa sme pacientovi odstránili všetky poškodené a deštruované zuby v sánke. Okamžite po extrakciách a ošetrení poškodenej kosti následkom deštruktívnych zápalových procesov sme zaimplantovali päť jednodobých implantátov do prednej oblasti sánky. Po uzavretí slizničnej rany sme sňali odtlačky, zubný technik vyrobil fixnú skrutkovanú živicovú zubnú protézu, ktorú sme pacientovi okamžite nasadili. Pacient teda nemal bezzubé obdobie.

  Dočasná fixná protéza okrem estetickej úlohy umožňovala pacientovi počas hojenia (7 týždňov) prijímať potravu takmer bežným spôsobom. Samotná protéza veľmi efektívne chránila ranu na sliznici, čo prispelo k bezproblémovému hojeniu ako aj ochrane rany. Fyziologická záťaž samotných implantátov a ich zadlahovanie dočasnou fixnou protézou výrazným spôsobom zlepšuje osseointegráciu implantátov. Toto riešenie je oveľa výhodnejšie ako postup, keď sa implantát vhojuje bez záťaže.

  Po siedmich týždňoch sa vyrobila špeciálna konštrukcia, ktorá umožnila nahradiť všetky zuby v sánke. Následne sme vyriešili situáciu v čeľusti, v ktorej sa podarilo stabilizovať časť vlastných zubov.

 • Obnovenie žuvacej schopnosti na pravej strane úst


  39-ročná pacientka. Chýbal jej druhý črenový zub, prvá a druhá stolička v sánke na pravej strane.

  Pacientka mala už mimoriadne zníženú žuvaciu schopnosť na celej pravej strane úst. V takomto prípade je úplne postačujúce nahradiť zuby po prvú stoličku (samozrejme ak aj zuby v čeľusti sú zachované po prvú stoličku, aby bola vyvážená funkcia).

  Po dôkladnom vyšetrení sa pristúpilo k implantácii dvoch implantátov. Tieto sa nechali hojiť počas šiestich týždňov. Následne sa vyhotovil blok dvoch kovokeramických estetických koruniek, ktoré dlahovali implantáty navzájom. Takýto spôsob napomáha dlhodobej stabilite tejto veľmi funkčne zaťažovanej časti chrupu (najväčšie žuvacie sily sa prenášajú práve na oblasť druhého črenového zuba a prvú stoličku).

 • Nahradenie črenového zuba postupom bezlalokovej implantácie


  33-ročný pacient. Mal vážne deštruovanú korunku prvého črenového zuba v čeľusti na pravej strane. Do našej praxe bol odporučený na ďalšiu liečbu z inej ambulancie.

  Po dôkladnom klinickom vyšetrení a realizácii 3D CT (trojdimenzionálne vyšetrenie počítačovou tomografiou) sme zvolili veľmi efektívny spôsob ošetrenia. Ihneď po šetrnom odstránení zničeného zuba, bez použitia skalpelu (bezlaloková – flapless implantácia), sa zaviedol implantát s presne predoperačne vybraným tvarom, veľkosťou a typom, na ktorý sa ihneď vyrobila dočasná korunka (okamžitá provizionalizácia).

  Po popísanom primárnom ošetrení, po ktorom pacient odišiel s rekonštruovaným zubom, sa liečba dokončila o osem týždňov, kedy sa dočasná korunka vymenila za trvalú fixnú kovokeramickú. Táto spĺňa funkciu dlhodobo funkčne a esteticky rekonštruovaného zuba. Pacient je zaradený do udržiavacej hygienickej fázy.

 • Rekonštrukcia stoličiek v sánke pomocou implantátmi nesených koruniek


  55-ročná pacientka. Do našej praxe už prišla s odstránenými zubami v sánke (prvá stolička vľavo a prvá a druhá stolička vpravo v sánke).

  Po dôkladnom vyšetrení a primárnej hygienickej fáze liečby sme pristúpili ku samotnej náhrade stratených zubov. Vľavo sa zaimplantoval jeden implantát a vpravo dva za sebou stojace implantáty.

  Po šiestich týždňoch hojenia sa vyrobila vľavo samostatná kovokeramická korunka a vpravo blok dvoch kovokeramických koruniek (v takýchto prípadoch je z pohľadu dlhodobej stability najlepšie vyrobiť takéto korunky v bloku). Korunky boli prifixované ku jednotlivým nadstavbám cementovaním.

 • Náhrada bočného rezáka v čeľusti


  42-ročný pacient. Do ambulancie prišiel so zničeným bočným rezákom v čeľusti (mal deštruované tvrdé zubné tkanivá, čo už neumožňovalo seriózne ošetrenie, ktoré by zabezpečilo dlhodobú funkčnú ako aj estetickú stabilitu zuba).

  Pre nevhodné podmienky pre okamžitú poextrakčnú implantáciu sme sa rozhodli pre viackrokový terapeutický plán. Zub sa najprv extrahoval (na obdobie krátkeho hojenia - 2 mesiace - bola vyrobená fixná dočasná lepená náhrada zuba upevnená o okolité dva susediace zuby, bez ich poškodenia).

  Po dvoch mesiacoch sa zaimplantoval implantát a zároveň bola ihneď (do 24 hodín) vyrobená dočasná fixná živicová korunka. Táto okrem náhrady zuba zabezpečovala aj presné individuálne hojenie ďasna. Tento postup veľakrát zabezpečí oveľa lepšiu budúcu estetiku prechodu ďasna na porcelánovú korunku, tzv. červeno-bielu estetiku. Po dvoch mesiacoch hojenia sme vyrobili estetickú keramickú fixnú korunku, ktorá plne funkčne a esteticky rehabilitovala pacienta.

 • Rekonštrukcia chrupu pomocou fixných zubných náhrad nesených implantátmi


  35-ročná pacientka. V čase prvého vyšetrenia bola u nej diagnostikovaná ťažká generalizovaná parodontitída. Okrem toho jej už chýbali 4 vlastné zuby, prítomná úplne nevhodná protetika v čeľusti z hľadiska estetiky a opakované bolestivé zápaly ďasien až s tvorbou abscesov (dutín vyplnených hnisom). Časť zubov sa jej už istý čas navyše citeľne kývala.

  Po primárnej hygienickej fáze ošetrenia sme pacientke najskôr museli vyriešiť stav v sánke. Počas jedného dňa jej boli odstránené všetky postihnuté a nezachrániteľné zuby a okamžite poextrakčne bolo zaimplantovaných šesť implantátov. Následne boli vzaté odtlačky a vyrobené dočasné fixné živicové zuby. Pacientka teda prešla „zo zubov na zuby” - nemala žiadne bezzubé obdobie.

  Po dvoch mesiacoch bola pacientke podobným spôsobom zrekonštruovaná aj čeľusť, v prípade ošetrenia čeľuste sme pristúpili ku navýšeniu kosti v ľavej zadnej oblasti, kde sme pri jednom zákroku previedli otvorený sinus lifting s okamžitým zaimplantovaním siedmich implantátov. Takisto sme hneď vyrobili fixné dočasné zubné náhrady.

  Po období hojenia, ktoré sa pre čas potrebný na vytvorenie kosti v mieste jej navýšenia (sinus lifting) predĺžilo na 6 mesiacov, sa pristúpilo ku nasadeniu fixných protéz. Tie boli vyrobené pomocou systému CAD CAM - počítačom frézované titánové konštrukcie, na ktoré boli v čeľusti následne aplikované porcelánové zuby a v sánke živicové. Tento postup sa volil z dôvodu zabezpečenia čo najlepšej funkčnosti.

 • Zavedenie implantátov do kosti sánky ťažko deštruovanej parodontitídou


  56-ročný pacient. Neliečená parodontitída mu deštruovala kosť v okolí zubov v sánke.

  Po predchádzajúcej hygienickej predpríprave, na základe podrobnej anamnézy a vyhodnotenia stavu sme pristúpili ku rekonštrukcii pomocou zubných implantátov. Pacientovi sme zaviedli šesť implantátov. Do druhého dňa sme vyrobili dočasnú fixnú zubnú náhradu. Táto mu zabezpečila, že po implantácii v čase hojenie bol ozubený a nemal bezzubé obdobie, ktoré je pacientmi zle vnímané.

  Po nutnom období hojenia sme pacientovi za pomoci nášho špecializovaného zubného laboratória vyrobili kovokeramickú zubnú náhradu. Táto definitívna fixná kovokeramická náhrada zubov zároveň plnila úlohu rekonštrukcie a náhrady parodontitídou veľmi devastovanej kosti alveolárneho výbežku sánky.

  Prípady pacientov, ktorí majú chrup postihnutý ťažkou parodontitídou patria do rúk iba odborníkom, ktorí majú s takýmito stavmi skúsenosti. Iba vysokokvalifikovaným prístupom možno v implantológii dosiahnuť vynikajúce dlhodobo funkčno-estetické stabilné výsledky liečby.

 • Prispôsobenie korunky na implantáte kolorike okolitých zubov


  35-ročná pacientka. Chýbal jej prvý črenový zub v čeľusti.

  Po dôkladnom vyšetrení a naplánovaní sme zaimplantovali jeden implantát a okamžite rekonštruovali stav dočasnou živicovou fixnou korunkou. Táto dočasne plne rehabilitovala pacientku. Zároveň pôsobila ako individuálne zariadenie tvarujúce ďasno, čo je veľakrát veľmi nápomocné a niekedy úplne nevyhnutné pre dosiahnutie čo najlepšieho estetického výsledku.

  Po deviatich týždňoch sa pristúpilo ku definitívnej rekonštrukcii pomocou kovokeramickej cementovanej korunky. Pacientke sme prispôsobili estetiku keramickej korunky estetike okolitých zubov. Tieto boli mierne diskolorované (zuby sa už takéto prerezali do dutiny ústnej). Pacientka však na ne bola zvyknutá a na našu ponuku estetického riešenia celkového stavu nereflektovala. To sme samozrejme rešpektovali, pretože inak mala zuby zdravé.

 • Nahradenie zubov mostíkom po plánovanej extrakcii zubov v čeľusti


  52-ročná pacientka. Mala množstvo endodoticky (ošetrenie koreňových kanálikov) nie práve korektne ošetrených zubov.

  Po dôslednom vyšetrení, zvážení všetkých možností a po konzultácii s pacientkou sme realizovali
  3D CT vyšetrenie. Následne sme po presnom naplánovaní pristúpili ku extrakcii zubov (bočný rezák, očný zub a prvý črenový zub, ostatné zuby na danej strane čeľuste už pacientka dlhší čas vôbec nemala) a implantácii piatich implantátov. Ihneď po extrakcii a implantácii (okamžitá poextrakčná implantácia) sa zrekonštruovali tri predné zuby pomocou dočasných živicových koruniek, ktoré sme umiestnili do bloku kvôli zabezpečeniu lepšej stability (okamžitá provizionalizácia). Takéto ošetrenie zabezpečilo perfektné zachovanie vlastných podporných tkanív, ktoré ešte neboli výrazne postihnuté zápalovými procesmi z mŕtvych zubov, a to kosti ako aj ďasna. Popísaným spôsobom ošetrenia sme relatívne jednoducho dosiahli zachovanie prirodzeného výzoru následnej definitívnej rekonštrukcie, ktorú sme zrealizovali tri mesiace po implantácii.

  Definitívna protetická práca bola vyrobená ako kovokeramický estetický mostík s precíznou červeno-bielou estetikou a nahrádzala všetky zuby v ľavej časti čeľuste. Pacientka sa nachádza v udržiavacej hygienickej fáze.

 • Úprava estetiky a funkcie zubov v čeľusti


  42-ročná pacientka. Trpela nevyhovujúcou estetikou predného úseku chrupu v čeľusti a tiež mala defekt v oboch postranných oblastiach.

  U pacientky sa ako prvé odstránili korene mŕtvych zubov, prešla hygienickou prípravnou fázou. Počas hojenia extrakčných rán mala k dispozícii aspoň snímateľnú čiastočnú zubnú náhradu, ktorú dobre tolerovala, čo nie je vždy pravidlom.

  Po období hojenia extrakčných rán (4 mesiace) sa na každej strane osadili dva implantáty (vpravo do polohy prvého črenového zuba a prvej stoličky, na druhej strane do polohy oboch črenových zubov).

  Po ďalších dvoch mesiacoch sa následne po protetickej predpríprave predných vlastných zubov naraz vyrobil trojčlenný mostík na pravej strane a blok dvoch koruniek na ľavej strane. Na vlastné zuby sa umiestnili estetické keramické korunky.

  Pacientka je s výsledkom mimoriadne spokojná a pravidelne chodí na sedenia ústnej hygieny. Je si vedomá, že už nechce mať problémy so zubami, ktoré si vyrobila dlhodobou ignoráciou svojho ústneho zdravia.

 • Ošetrenie zanedbaného chrupu pomocou zubných implantátov


  32-ročná pacientka. Dlhodobo zanedbala svoj chrup. Okrem iných problémov (nesprávna poloha zubov, ako následok neliečenia odchýlky polohy zubov v detstve) prišla o zadné zuby v čeľusti.

  Po dôkladnej analýze stavu, konzultácii s čeľustným ortopédom, 3D CT vyšetrení a gnatologickej analýze sme rozhodli o náhrade zadných zubov v čeľusti pomocou troch implantátov. V tomto mieste bol malý objem kosti. Tento fakt rozšíril implantáciu o zákrok, kedy sme navýšili kosť a zabezpečili tým jej dostatok pre dlhodobú stabilitu rekonštrukcie. Navýšenie kosti a implantáciu sme vykonali v jednom sedení počas jedného zákroku (otvorený sinus lifting s okamžitou implantáciou).

  Hojenie kosti oddialilo ďalšiu protetickú rekonštrukciu o šesť mesiacov. Následne sa po vzatí odtlačkov v špecializovanom zubnom laboratóriu vyrobil blok troch koruniek, ktorý sa nacementoval na nadstavby priskrutkované na implantátoch. Po implantologickom ošetrení podstúpila pacientka ortodontickú liečbu pre vyriešenie nepriaznivého stavu na druhej strane zubného oblúka.

  Rozhodnutie najprv rekonštruovať jednu stranu pomocou implantátov a až potom podstúpiť ortodontickú liečbu sa urobilo z dôvodu zabezpečenia funkcie aspoň jednej strany chrupu a pre uľahčenie ďalšej liečby. Pacientka je v dlhodobej udržiavacej hygienickej fáze v našej praxi.

 • Nahradenie črenového zuba korunkou nesenou na implantáte


  34-ročná pacientka. O druhý črenový zub v sánke prišla následkom zubného kazu.

  Po zhojení extrakčnej rany sme zaviedli presne pre ňu vybraný dvojdobý typ implantátu (telo implantátu a nadstavba tvoria dve samostatné časti). Po šiestich týždňoch hojenia a po vzatí odtlačkov sme následne vyrobili kovokeramickú korunku, ktorú sme pripevnili na implantát.

  Ďalšia starostlivosť spočíva v zaradení pacientky do udržiavacej hygienickej fázy ošetrovania. Neestetické amalgámové výplne v okolí korunky na implantáte sa pacientka rozhodla nateraz neriešiť.

 • Ošetrenie pacienta so skráteným zubným oblúkom


  39-ročný pacient. Mal skrátený zubný oblúk ako následok poškodenia zubov zubným kazom. Do praxe prišiel už s odstránenými zubami (oba črenové zuby ako aj všetky tri stoličky v čeľusti).

  Po dôkladnej analýze a diagnostike stavu pomerov v dutine ústnej, röntgenologickom a gnatologickom vyšetrení sme zaviedli štyri implantáty. Tieto sa po nutnom období hojenia (8 týždňov) ošetrili blokom štyroch kovokeramických koruniek. Pre rozsah práce sa volila forma upevnenia k implantátom pomocou fixne naskrutkovaných koruniek. Použitie takýchto koruniek má svoje jednoznačné výhody hlavne pri zložitejších a väčších rekonštrukciách.

  Pacientovi sa liečbou zabezpečila plná rekonštrukcia funkcie a estetiky chrupu. Ďalšia starostlivosť je zameraná na stabilizáciu zdravia v dutine ústnej.

 • Nahradenie prvej stoličky v sánke výrazne poškodenej zubným kazom


  23-ročná pacientka. Prišla do praxe s chýbajúcim zubom (prvá stolička v sánke odstránená pre jej závažnú deštrukciu zubným kazom).

  Po klinickom vyšetrení a diagnostike pomocou röntgenového vyšetrenia sa aplikoval jeden implantát presne vybraného typu, veľkosti a tvaru. Po šiestich týždňoch a po odtlačení situácie v dutine ústnej sa vybrala nadstavba, ktorú následne upravil zubný technik. Vyrobila sa estetická kovokeramická korunka a tú sme fixne nacementovali na nadstavbu implantátu.

  Pacientka je ďalej zaradená do dlhodobého hygienického programu pre zabránenie vzniku ďalších zubných kazov a docielenie dlhodobo stabilného výsledku implantologickej liečby.

 • Rekonštrukcia chrupu pri nedostatku kosti a ťažkej parodontitíde


  44-ročný pacient. Mal ťažkú deštruktívnu parodontitídu, inak mal však zuby bez väčších kazov. Na prvý pohľad vyzerali ako „zdravé” zuby.

  Pre výrazný nedostatok zostatkovej kosti v čeľusti bolo v tomto prípade zvolené viackrokové ošetrenie. V prvom kroku sa pacientovi odstránili všetky zlyhané zuby v čeľusti a okamžite sa nasadila poextrakčná totálna snímateľná náhrada. Počas hojenia sa riešil stav v sánke.

  V sánke sme hneď po odstránení zubov zaviedli šesť implantátov a okamžite sa vyhotovila a nasadila fixná dočasná živicová zubná náhrada (okamžitá poextrakčná implantácia s okamžitým funkčným zaťažením implantátov). Táto zabezpečila, že pacient nemal žiadne bezzubé obdobie. Náhrada do veľkej miery tiež kryla ranu po zavádzaní implantátov, čo veľmi zvýšilo komfort pacienta v čase hojenia. Samotná funkčná záťaž implantátov počas vhojovania pozitívne pôsobí na kvalitu vhojenia do kosti.

  V čeľusti sa po čiastočnom zahojení (4 mesiace) aplikovalo osem implantátov, na ktoré sa už v deň implantácie nainštalovala fixná dočasná zubná živicová protéza. Následne po 3 mesiacoch sa naraz vyrobili definitívne fixné zubné náhrady. Tým sa zavŕšila kompletná rekonštrukcia a rehabilitácia chrupu pacienta.

 • Využitie krátkeho implantátu pri „nízkom“ rozmere kosti


  27-ročná pacientka. Pacientke chýbal druhý črenový zub v čeľusti.

  Pre menší vertikálny rozmer kosti sme volili koncept krátkeho implantátu, ktorý bol po zavedení uzavretý vhojovacím valčekom. Vhojovací valček zabezpečil pooperačnú komunikáciu implantátu s dutinou ústnou a tvarovanie budúceho tvaru ďasna v okolí korunky.

  Správnu polohu implantátu sme si potvrdili kontrolným poimplantačným röntgenom. Po období siedmich týždňov sa po odtlačení situácie v dutine ústnej vybrala a zubným technikom individuálne upravila nadstavba. Táto sa pri zavádzaní a cementovaní definitívnej fixnej kovokeramickej korunky naskrutkovala do tela implantátu.

 • Udržanie plnej žuvacej funkcie pomocou implantátu v mieste stoličky v sánke


  31-ročná pacientka. Následkom kazovej deštrukcie prišla o prvú stoličku v sánke.

  Po čiastočnom zhojení extrakčnej rany (4 mesiace) sme pristúpili ku zavedeniu implantátu. Po šiestich týždňoch sa zhotovila v zubnom laboratóriu kovokeramická korunka, ktorá sa fixne nacementovala na implantát, resp. na nadstavbu pripevnenú na implantáte. Týmto sme zrekonštruovali dôležitú oblasť chrupu.

  Podstatná časť žuvania prebieha práve na prvých stoličkách a druhých črenových zuboch. Takže strata prvej stoličky zásadným spôsobom negatívne zasiahne do žuvacej funkcie. Navyše ak by sa tento zub nenahradil, je vysoká pravdepodobnosť, že by sa postupne začala meniť poloha okolitých zubov (skláňanie susedných zubov smerom do defektu, vystupovanie horného zuba do medzery). To by v budúcnosti závažným spôsobom mohlo skomplikovať rekonštrukciu takto zrúteného zhryzu. Náhrada jedného chýbajúceho zuba je minimálne zaťažujúci a pacientmi veľmi dobre tolerovaný zákrok.

 • Nahradenie preťaženého zlomeného mostíka blokom koruniek na implantátoch


  44-ročný pacient. Zlyhalo mu protetické fixné riešenie v čeľusti (v inej praxi pôvodne pacientovi premostili chýbajúce 3 zuby v zadnej časti čeľuste mostíkom, ktorý nemal dostatočnú oporu – prítomný príliš veľký defekt na tento druh ošetrenia – a tento mostík nevydržal a zlomil sa pod tlakom žuvania).

  Pacientovi sme navrhli fixné ošetrenie pomocou zubných implantátov, ktoré bude dostatočne funkčne nahrádzať stratené zuby. V lokálnej anestézii sme zaviedli 3 implantáty do polôh oboch črenových zubov a na miesto prvej stoličky.

  Po šiestich týždňoch, po vzatí odtlačkov a vyrobení kovokeramického bloku koruniek sa táto protetická práca nasadila fixne na v laboratóriu individuálne upravené nadstavby na implantátoch. Pacientovi sme tak plne funkčne a esteticky rehabilitovali chrup, žuvaciu funkciu ako aj zvýšili životný komfort.

 • Zavedenie zubného implantátu po strategickej extrakcii zuba


  36-ročná pacientka. Pacientke zlyhal zub v prednej časti čeľuste.

  Pokiaľ to vieme ovplyvniť, vždy preferujeme poextrakčnú okamžitú implantáciu, ktorá nadväzuje na tzv. strategickú extrakciu. Takto nazývame plánované odstránenie zuba so zameraním na čo najmenšie poškodenie kosti, resp. ďasna. Škody vznikajú zväčša predextrakčným zápalovým procesom zuba, ktorému sa zbytočne predlžuje agónia v dutine ústnej a zmenšovaním objemu kosti po odstránení zuba nepriaznivým pre budúce implantologické ošetrenie (atrofia kosti z nečinnosti – atrophia ex inactivitatem).

  Pacientke sme po predchádzajúcej podrobnej príprave veľmi jemne odstránili zlyhaný zub. Ihneď potom sa zaviedol presne vybraný implantát a vyrobila sa dočasná živicová korunka (okamžitá provizionalizácia). Takto sme plne jednodobo rehabilitovali pacientku po stránke estetickej a zároveň sme zabezpečili udržanie vlastných prirodzene tvarovaných podporných tkanív (kosť, ďasno) v prospech následnej definitívnej rekonštrukcie estetickou keramickou korunkou. Po dohode s pacientkou sa estetickými korunkami ošetrili aj okolité zuby. Tým sa dosiahla prirodzená estetika celého predného úseku čeľuste.

 • Nahradenie zadných zubov čeľuste kovokeramickými blokmi koruniek


  57-ročný pacient. Okrem defektného chrupu mu navyše chýbali všetky črenové zuby v čeľusti a mal stoličky postihnuté ťažkou parodontitídou.

  Na základe podrobnej analýzy stavu sme po dohode s pacientom pristúpili k odstráneniu stoličiek postihnutých nestabilizovateľnou parodontitídou a zaimplantovali sme po troch implantátoch na každú stranu zadnej časti čeľuste (za plne rehabilitovaný chrup považujeme stav, keď je chrup nahradený aspoň po prvú stoličku). Po zhojení rany a vhojení implantátov sa vyrobili dva bloky troch kovokeramických koruniek pre každú bezzubú zadnú časť čeľuste. Pri takomto väčšom počte nahradzovaných zubov a tým pádom rozsiahlejších mostíkoch preferujeme fixné skrutkované kovokeramické bloky koruniek. Týmto ošetrením sme plne rehabilitovali funkciu a estetiku.

  Pre výrazné zlepšenie estetiky predných vlastných zubov v čeľusti a hlavne ako vyriešenie ich opotrebovania (abrázie/atrície) sa po obrúsení predných šiestich zubov nasadili na každý zub zvlášť celokeramické korunky.

  Na posledných dvoch fotografiách možno vidieť sfarbenie spodných zubov ako následok predoperačnej prípravy výplachmi dezinfekčným roztokom s chlorhexidin glukonátom, ktorý sa následne veľmi jednoducho v hygienickej fáze odstráni. A to buď pieskovaním sódou bikarbónou v špeciálnom prístroji (air flow) alebo jednoducho pomocou špeciálnej pasty na rotačnej kefôčke.

 • Výmena snímateľnej protézy za fixnú zubnú náhradu


  66-ročná pacientka. Chrup v čeľusti mala defektný. Požadovala výmenu snímateľnej protézy za fixné riešenie stavu.

  Po zistení anamnézy, klinickom vyšetrení, gnatologickom vyšetrení a 3D CT sme pristúpili ku rekonštrukcii. V jednom sedení sme odstránili zvyškové zuby, zaimplantovali sedem implantátov a nasadili fixnú dočasnú zubnú náhradu zo živice. Táto pozitívnym spôsobom rehabilitovala žuvaciu funkciu, pričom zabezpečovala nerušené a kvalitné hojenie.

  Po ôsmich týždňoch bola živicová náhrada vymenená za definitívnu fixnú zubnú náhradu, ktorá bola vyhotovená CAD CAM systémom. Konštrukcia bola vyfrézovaná pomocou počítačom riadenej frézy z titanu. Nahradzované zuby boli osadené a vyrobené ako súčasť konštrukcie. Táto bola fixne priskrutkovaná na implantáty v alveolárnom výbežku čeľuste. Pacientka sa mohla ihneď po nasadení pri plnom komforte najesť

 • Okamžitá poextrakčná implantácia u parodontologického pacienta


  39-ročný pacient. Stav v jeho dutine ústnej zodpovedal dlhodobo nesprávne a nedostatočne liečenej parodontitíde. Do našej ambulancie prišiel v konečnom štádiu ochorenia, teda tesne pred stratou zubov. Zuby boli výrazne kývavé, v podstate už vôbec nedržali v kosti, na niektorých miestach držali len na vláknach ďasna. Pacientovi výrazne páchlo z úst a mal bolesti pri jedení akéhokoľvek hutnejšieho jedla.

  Po dôkladnej diagnostike, klinickom a gnatologickom vyšetrení sme pristúpili ku liečbe. Prakticky povedané sme pacientovi „vymenili” jeho vlastné zlyhané zuby za zuby nesené na implantátoch.
  Aby pacient nemal žiadne bezzubé obdobie, volili sme postup okamžitej poextrakčnej implantácie s okamžitým funkčným zaťažením, teda nasadením fixnej dočasnej živicovej zubnej náhrady ihneď po zavedení implantátov. Týmto sme zabezpečili maximálny komfort pacienta bezprostredne po zákroku ako aj počas liečby.

  Po nevyhnutnom čase osseointegrácie (vhojovanie implantátov) a zhojenia ďasien sme pristúpili ku zhotoveniu definitívnych fixných zubných náhrad. Tieto boli pre sánku ako aj pre čeľusť vyhotovené pomocou systému CAD CAM, kedy sa z titanu vo frézovacom centre dali vyhotoviť najprv konštrukcie, na ktoré boli následne osadené náhradné zuby. Po definitívnom zhotovení sa naraz aplikovali do dutiny úst pacienta.

  Pacient je pod stálym dohľadom a je v udržiavacej hygienickej fáze, aby sme tento vynikajúci liečebný výsledok udržali počas najbližších desaťročí a tak zabezpečili úplný komfort pacienta.

 • Ošetrenie defektného chrupu pacienta v skrátenom čase


  54-ročný pacient. Trpel ťažkou deštruktívnou generalizovanou parodontitídou, mal defektný chrup, nevyhovujúce fixné protetické práce a zlyhávali mu mŕtve zuby (viď röntgenovú snímku).

  Pacient potreboval z osobných dôvodov čas liečby čo najviac skrátiť. V priebehu jedného mesiaca sme v rámci dvoch termínov odstránili zuby, najprv v sánke, následne v čeľusti. Oba zákroky boli naplánované a prevedené ako okamžité poextrakčné implantácie (v sánke osadených päť implantátov, v čeľusti osem implantátov) s okamžitým funkčným zaťažením. Pacient nemal žiadne bezzubé obdobie. V jeden deň mal zuby odstránené, zavedené implantáty aj nainštalované fixné dočasné zubné náhrady.

  Po období nutného hojenia (8 týždňov) sa vyrobili a následne aplikovali fixné definitívne zubné náhrady. Najprv sa vyhotovili konštrukcie systémom CAD CAM, pri ktorom sa pomocou počítačom riadenej frézy vyrobili z titanu. Následne sa osadili zuby. Po skúške sa naraz umiestnili do správnej polohy do dutiny ústnej na sánku a čeľusť. Pacient je zaradený do dlhodobej udržiavacej hygienickej fázy.