Richard Jurkovič

"Som vlastne ten, ktorý pripravuje podmienky pre prírodu a som rád, keď so mnou príroda spolupracuje. Hranicou pre mňa ako chirurga sú moje vedomosti. Nikdy nesmiem ošetriť pacienta, pokiaľ to presahuje moje aktuálne schopnosti. Vtedy je to len o samoľúbosti a o nedostatku pokory.”

Richard Jurkovič sa narodil 19. apríla 1969 v Bratislave, kde prežil svoje detstvo i dospievanie. Po absolvovaní základnej školy a maturite na Gymnáziu I. Horvátha sa v roku 1987 zapísal na štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. Toto štúdium úspešne ukončil v roku 1992.

Hneď po štúdiu nastúpil na miesto asistenta
na II. Stomatologickej klinike Lekárskej fakulty UPJŠ.
V roku 1995 získal I. atestáciu zo stomatológie a následne zmenil aj pracovisko. Až do roku 2000 potom zastával post odborného asistenta pracoviska ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie na II. Stomatologickej klinike Lekárskej fakulty UK v Bratislave. V rokoch 1992 až 2000 pôsobil na oboch fakultách ako pedagóg, v rámci výučby viedol klinické stáže zväčša v oblasti stomatochirurgie. Taktiež sa venoval klinickej stomatochirurgii, t. j. konzervatívnej a chirurgickej liečbe ochorení v oblasti úst, čeľuste, sánky a tváre.

Po skúsenostiach z praxe sa v rámci špecializácie postupne rozhodol pre odbor zubnej implantológie. V roku 2000 odišiel do privátnej praxe. Ako uznávaná autorita v oblasti zubnej implantológie prednáša a pravidelne publikuje v odborných a vedeckých časopisoch nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí – v Českej republike, USA, Číne, Rakúsku, vo Švédsku a inde. Zameriava sa hlavne na dentálnu implantológiu, mukogingiválnu, dentoalveolárnu chirurgiu a plastickú chirurgiu parodontu. V rokoch 2003-2004 pôsobil ako externý pracovník na Jednotke ochrany práv pacientov na Ministerstve zdravotníctva SR a podieľal sa na kategorizácii a katalogizácii v zubnom lekárstve.

Na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) získal v rokoch 2004-2006 postupne všetky 3 chirurgické certifikáty v oblasti zubného lekárstva: z dentoalveolárnej chirurgie, z mukogingiválnej chirurgie a implantológie.

V rokoch 2005-2009 pôsobil ako externý spolupracovník, prednášajúci, na dvoch vysokých školách. Najskôr na SZU v Bratislave, kde prednášal v rámci postgraduálneho štúdia zubných lekárov na Katedre stomatológie a následne od roku 2007 aj na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislave, kde boli jeho prednášky určené zubným technikom. Vo svojich prednáškach sa venoval najmä zubnej implantológii, implantologickej protetike, parodontológii, chirurgickej liečbe parodontitídy a ústnej chirurgii. Súčasne v rokoch 2007-2009 externe študoval na Lekárskej fakulte UK v Bratislave doktorandské štúdium na tému: „Subepiteliálny štep v plastickej chirurgii parodontu a periimplantačných tkanív”. V roku 2009 úspešne obhájil svoju vedeckú prácu a získal vedecký titul PhD. (philosophie doctor). Témou dizertačnej práce sa odborne a vedecky na Slovensku zaoberal ako prvý.

Od roku 2007 dva roky zastával tiež pozíciu školiteľa na kurzoch pod názvom Chirurgická liečba ochorení parodontu, ktoré sa konali na pôde Katedry stomatológie SZU v Bratislave. V roku 2012 sa na pôdu univerzity vrátil a viedol kurz s názvom Moderné postupy v terapii II. triedy: Miniimplantáty a korektor II. triedy.

V roku 2010 sa stal MUDr. Jurkovič tiež členom redakčnej rady odborného časopisu StomaTeam, ktorý je určený zubným lekárom, technikom, sestrám, hygieničkám a inštrumentalistom. Podieľal sa na výbere a schvaľovaní materiálov do slovenskej verzie tohto periodika. Po zániku slovenskej mutácie figuruje v časopise ako jeden z dvoch zástupcov slovenského zubného lekárstva v rámci československej redakčnej rady.

MUDr. Richard Jurkovič PhD. navštívil počas vykonávania praxe množstvo odborných a vedeckých konferencií zaoberajúcich sa parodontológiou a zubnou implantológiou. Na väčšine z nich mal aktívnu účasť v podobe prednášky alebo posterovej prezentácie. Tiež sa aktívne zúčastnil rôznych kongresov nielen v Európe, ale aj na americkom kontinente, ktoré sa venovali jeho špecializácii. Pravidelne je pozývaný ako prednášajúci na konferencie a stretnutia odborníkov na Slovensku aj v Českej republike, kde ho vnímajú ako jednu z najvýraznejších a najrešpektovanejších autorít na poli dentálnej implantológie na Slovensku.